Title Image

Klinische kinderpsychologie

Klinische psychologie

Psychologie is een wetenschap die zich bezighoudt met de studie van mentale functies en gedragingen. Het onderzoekt waarom mensen bepaalde dingen doen, zeggen of voelen.

Klinische psychologie gaat specifiek over het gedrag van mensen die bepaalde sociale of emotionele problemen ervaren. Het doel van klinisch psychologen is om cliënten af te helpen van problemen of hen minstens te helpen om er beter mee om te kunnen zodat de negatieve impact ervan vermindert.

De klinisch kinderpsycholoog gaat dan samen met jou op zoek naar een manier om de ontwikkeling van jouw kind weer op gang te zetten of om het algemeen functioneren van jouw kind te verbeteren.

Psychotherapie is het proces van gesprekken tussen hulpverlener en cliënt dat tot doel heeft problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, op te lossen of beter hanteerbaar te maken. Cliënten kunnen zich aanmelden met zeer diverse klachten, problemen of moeilijkheden. Voorbeelden zijn emotionele moeilijkheden, relationele problemen, angstklachten, eetproblemen, slaapproblemen, vermoeidheid, verlies en trauma, stressklachten, dwangklachten, zingevingsproblemen,… Wanneer mensen worstelen met moeilijkheden of problemen die ze niet zelf of met hulp van hun omgeving kunnen oplossen, kan psychotherapie een mogelijke weg zijn. Therapie kan een middel zijn om uit evenwicht geraakte balansen te herstellen. Er zijn verschillende vormen en modellen van psychotherapie.

Er zijn verschillende vormen en modellen van psychotherapie. Systeemtherapie is een specifiek model van psychotherapie waarbij problemen tegen de achtergrond van interactie, wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van mensen in een systeem worden bekeken.

In De Copiloot kunnen kinderen, jongeren en hun ouders bij de Systeem- en Gezinstherapeut terecht voor psychotherapie voor diverse problemen en moeilijkheden. Voorbeelden hiervan zijn emotionele moeilijkheden, relationele problemen (met ouders, met broers/ zussen, met leeftijdsgenoten, ,echtscheidingsproblemen…), schoolse problemen (pesten, leerproblemen, faalangst, spanning,…), gedragsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen, rouw- en verliesverwerking, traumaverwerking, opvoedingsvragen en andere vragen.

Systeemtherapie kan zowel in een individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie worden gehanteerd als visie.

In individuele therapie gaat de systeemtherapeut problemen steeds benaderen als een symptoom binnen een context. Er zal worden gesproken over verbanden en aandeel. Het eigen aandeel en functioneren binnen een context wordt bekeken. Er wordt gekeken vanuit andere perspectieven en andere manieren van kijken naar de dingen met het oog op het anders omgaan met overtuigingen, visies en de realiteit.

In relatietherapie gaat de systeemtherapeut relationele problemen steeds in relatie tot elkaar en de context benaderen. Wederzijdse beïnvloeding, interactie en communicatie staan hierbij centraal.

In gezinstherapie is de systeemtherapeut erop gericht de verbindende krachten in een gezin weer te versterken en de communicatie en interactie te verbeteren. Tijdens de gesprekken kunnen een deel of alle gezinsleden worden samengebracht. Door het bekijken van de onderlinge reacties en interacties, kunnen de gezinsleden bewust worden van onderlinge invloeden en aandelen in het geheel. Samen gaan we zoeken naar andere manieren van omgaan met de dingen en met elkaar om zo het samenzijn meer harmonieus te laten verlopen

Het psychotherapeutisch proces is een proces van gesprekken tussen hulpverlener en cliënt. De cliënt kan een individu, een koppel, een gezin of een ruimer systeem omvatten. Het proces start met een intake. Een intake kan één of meerdere gesprekken inhouden. We maken kennis, de hulpvraag wordt uitgeklaard, elk lid van het systeem spreekt zijn grootste bezorgheden uit, de effecten van problemen worden besproken, de wens tot verandering komt aan bod en wederzijdse doelstellingen en verwachtingen worden op elkaar afgestemd. Een sessie duurt één uur. De duur en frequentie van een therapeutisch proces wordt in overleg afgestemd op de noden en mogelijkheden. De problemen of symptomen waarmee cliënten zich aandienen, zijn voor de therapeut toegangspoorten tot hun leven. De manier waarop cliënten spreken over problemen en symptomen, weerspiegelt de manier waarop ze de realiteit beleven. De therapeut zal uitleg en informatie binnenbrengen over de samenhang in het geheel. Zo worden er bijvoorbeeld verbanden gelegd tussen de angsten van een kind en de verdrietige blik van papa of hoe het boos gedrag van een kind iets vertelt over de manier van omgaan met dit onderwerp in het systeem. Het gezin krijgt op die manier nieuwe informatie en andere mogelijke voorstellingen van dezelfde gegevens. Nieuwe perspectieven, overtuigingen en daarmee ook een nieuwe realiteit ontstaan. Hieraan gekoppeld komt er ook verandering in gedrag en gevoel. Vanuit het begrijpen van het ontstaan van symptomen en problemen, ontstaan nieuwe inzichten en kunnen systemen evolueren en veranderen naar een meer harmonieus evenwicht. Op regelmatige basis wordt het therapietraject geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd, afgerond of uitgebreid. Van gesprek tot gesprek wordt zin gegeven aan het proces. Soms maken ook opdrachten en oefeningen deel uit van de therapie. Een therapeutisch proces is een steeds weer unieke ontmoeting tussen de cliënt en zijn context. Contact en vertrouwen zijn hierbij cruciaal. De houding van respect, integriteit, mededogen transparantie en echtheid vormt de basis.

Worstel je met moeilijkheden of problemen die je niet zelf of met hulp van je omgeving kan oplossen, dan kan psychotherapie een mogelijke weg zijn. Therapie kan een middel zijn om uit evenwicht geraakte balansen te herstellen. In De Copiloot zijn we graag je reisgenoot om samen woorden te geven aan dingen die moeilijk lopen. Visies, gedachten, gevoelens en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen. Dit is een complex proces, waarbij moeilijkheden kunnen optreden. Elk gedrag is communicatie. Ook symptomen worden op die manier bekeken. Symptoomgedrag is dan ook niet iets dat we zomaar moeten bestrijden. We gaan samen op zoek naar de betekenis van het symptoomgedrag. Welke boodschap gaat schuil achter het gedrag? Via het symptoom wordt gecommuniceerd wat op geen enkele andere manier kan worden gezegd. Vanuit verbinding zoeken we naar omgangsvormen die het samenzijn meer harmonieus laten verlopen. De zoektocht naar de betekenis van een probleem en de manier waarop dit kadert binnen het functioneren in de context, toont een weg naar oplossingen.

Onze klinisch psycholoog:

Katrien Sterkendries