Title Image

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie of zwangerschapsbegeleiding is aangewezen voor (prenatale) en na (postnatale) de bevalling.

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam van de vrouw ingrijpende veranderingen en bijna onvermijdelijk steken typische zwangerschapskwaaltjes de kop op.

Copiloot Pauline kan u helpen om deze mooie maar soms moeilijke periode zo comfortabel mogelijk door te brengen d.m.v. perinatale kinesitherapie.

Waaruit bestaat perinatale kine?

 • geven van aangepaste oefentherapie en houdingscorrecties om zwangerschapskwaaltjes (bekkeninstabiliteit, rugklachten, oedemen, kortademigheid,…) tegen te gaan
 • training van de bekkenbodemmusculatuur om het risico op incontinentie voor en na de bevalling te verkleinen, en om een vlotte arbeid te stimuleren
 • aanleren van de verschillende ademhalingstechnieken tijdens de prenatale periode, de arbeid en de bevalling
 • inoefenen van baringslessen om goed voorbereid te zijn op de bevalling
 • tips om tijdens de arbeid de weeën op te vangen
 • wederopbouw van spierkracht en fysieke conditie na de bevalling

Met een voorschrift van een arts krijg je 9 sessies perinatale kinesitherapie terugbetaald.

De ontwikkeling gebeurt bij de meeste kinderen volledig spontaan. Door te spelen en te bewegen leren ze diverse zaken aan op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Toch is er bij sommige kinderen sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling doordat ze in een bepaalde fase vastlopen. Zo kan het voorvallen dat baby of peuter minder vlot de motorische mijlpalen zoals zitten, rollen, kruipen of stappen kan bereiken.

Ook (voor)schoolse vaardigheden zoals tekenen, puzzelen of lateralisatieontwikkeling kunnen moeilijker verlopen. Eens in de lagere school kunnen de problemen zich manifesteren op het vlak van schrijfmotoriek,  ruimtelijk-visuele vaardigheden, rekenen, werkhouding, aandacht en concentratie,…

Je kunt bij kine Pauline terecht voor o.a.

 • motorische stimulatie van baby’s en peuters
 • revalidatie bij kinderen met een neuromotorische aandoening (spierziekten, CP, NAH, mentale retardatie,..)
 • algemene kinesitherapie bij kinderen
 • psychomotorisch onderzoek
 • psychomotorische behandeling en remediërend leren (fijne en grove motoriek, coördinatie, lateralisatie en richtingsmoeilijkheden, schrijfmotoriek, ooghandcoördinatie, ruimtelijke oriëntatie, schoolrijpheid, geheugen en concentratie, werkhouding, faalangst, ADHD, ADD, DCD, ASS, leerstoornissen,…)

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek gaat uit van een eenheid tussen geest en lichaam. Kinderen met leerstoornissen vertonen vaak een algemeen vertraagde motorische ontwikkeling of beheersen een aantal motorische vaardigheden minder goed. In een psychomotorische begeleiding leert het kind zijn lichaam beter waarnemen, zijn bewegingen beter te beheersen en zich lichamelijk beter uit te drukken. Al deze elementen zijn belangrijk voor het leren.

Het bewegings-en spelkarakter van de psychomotorische begeleiding maakt dat de kinderen de therapie als prettig ervaren. verder neemt hun zelfvertrouwen snel toe als ze ervaren dat ze zichzelf meer onder controle krijgen.

Hanne bundelde daarom een aantal bezorgdheden van ouders en verduidelijkt zo bij welke problemen gedacht kan worden aan advies door een psychomotorisch therapeut.

 • mijn kind vermijdt werkjes zoals tekenen, kleuren, vouwen, knippen en plakken
 • mijn kind beweegt houterig en het is moeilijk om nieuwe motorische vaardigheden zoals gooien en vangen, evenwicht, fietsen, omkleden en veters strikken aan te leren
 • mijn kind zegt regelmatig “ik kan dat niet”
 • mijn kind schrijft traag en krampachtig
 • mijn kind vergeet precies telkens welke kant hij op moet draaien om de letters te vormen
 • mijn kind heeft een hoekig, moeilijk leesbaar handschrift
 • de letters variëren van grootte en de woorden dansen boven en onder de lijn
 • mijn kind heeft pijn in zijn handje na het schrijven
 • mijn kind heeft geen correcte potloodgreep
 • mijn kind draait regelmatig letters en cijfers om
 • mijn kind ziet geen onderscheid tussen een b en een d, tussen een 6 en een 9
 • mijn kind wisselt letters en woorden van plaats
 • mijn kind werkt regelmatig van rechts naar links
 • mijn kind heeft moeilijkheden met de leesrichting

Lichaamsbesef en grove motoriek

Onder lichaamsbesef is de informatie die het kind verwerft over zijn eigen lichaamsdelen, houdingen en bewegingen. Lichaamsbesef is zeer belangrijk voor het leren van motorische vaardigheden. Een aantal motorische vaardigheden die voor de kinderen nog moeilijk zijn of onvoldoende geautomatiseerd zijn, worden aangeleerd of verder ingeoefend. (vb springen, huppelen, evenwicht, balvaardigheid, veters binden, coördinatie,..). Het kind zal hierdoor in het dagelijks leven gemakkelijker functioneren en minder problemen ondervinden van zijn ‘onhandigheid’.

Fijne motoriek

Bij een goede fijne motoriek verlopen de bewegingen van armen, handen en vingers soepel en zijn deze goed op elkaar afgestemd. De handontwikkeling, vingerdifferentiatie en samenwerking tussen de handen kunnen specifiek gestimuleerd worden aan de hand van speelse oefeningen en opdrachten aangepast aan de noden van het kind.

Schrijfmotorische problemen

Bij schrijfmotorische problemen wordt een goede schrijfhouding en pengreep aangeleerd. Via schrijfpatronen wordt een vlotte beweging van elleboog, pols en vingers ingeoefend. Bij het handschrift zelf wordt er onder andere gewerkt aan een duidelijke lettervorming en letterverbinding, regelmatigheid en snelheid.

Visuele waarneming en visuomotoriek

Onhandigheid gaat vaak gepaard met verkeerd of vertraagd waarnemen. We moeten kunnen interpreteren wat we zien en onze beweging hier ook op afstemmen. Sommige kinderen slagen er niet in om de werkelijkheid op papier te zetten. Zij kunnen bijvoorbeeld geen herkenbaar huis tekenen, of een driehoek of een vierkant op papier voorstellen. Sommige kinderen vinden het ook moeilijk om verschillen in richting of details op te merken en kunnen daardoor soms niet goed het onderscheid maken tussen verschillende letters. Via een aantal technieken en allerlei oefeningen wordt het visueel voorstellingsvermogen van deze kinderen verbeterd

Ruimtelijk inzicht

Ruimtelijke inzicht gebruiken we om de weg te vinden of om een plan te lezen, maar ook bij rekenen en meetkunde hebben we voldoende ruimtelijk inzicht nodig om dit goed te kunnen begrijpen. In de psychomotorische therapie wordt al doende de link gelegd naar kennis en toepassingen van de verschillende ruimtebegrippen. In een later stadium kan het kind ook gestimuleerd worden in zijn ruimtelijk inzicht op voorstellingsniveau.

Lateralisatie

Lateralisatie is een complex proces dat zich afspeelt in onze hersenen waarbij onze twee hersenhelften leren samenwerken. Dit proces zorgt er o.a. voor dat we een voorkeurskant ontwikkelen en een vaste werkrichting kunnen aanhouden. Wanneer het kind hierin nog niet voldoende ontwikkeld is, verschijnen er signalen van richtingsmoeilijkheden (werken van rechts naar links, spiegelen van letters,..) Ook kinderen met een onduidelijke handvoorkeur kunnen via oefeningen begeleid worden in de keuze van hun schrijfhand.

Relaxatie

Als leren niet vanzelf gaat, treden er vaak spanningssymptomen op en kan er faalangst ontstaan. Kinderen kunnen op uiteenlopende wijzen reageren: impulsief, overbeweeglijk, teruggetrokken, agressief, verkrampt, onzeker, hoofdpijn, buikpijn, … .Via relaxatietechnieken leren ze hoe ze hun spanning kunnen reguleren zodat ze meer greep krijgen op zichzelf.

Let op: omwille van de grote vraag is er momenteel een aanmeldingsstop voor de zwemlesjes.

Individuele zwemlessen

Op zoek naar individuele zwemlessen voor jullie kleine kapoen? Kinderkinesitherapeute Hanne start met een doorgedreven watergewenning. Ze leert jullie kind overleven in het water. Daarna komt veilig zwemmen aan bod en wordt er een zwemstijl aangeleerd.

Duurtijd lessen

Duurtijd lessen: 30 minuten tenzij anders afgesproken.

Kostprijs lessen

Kostprijs per les: 19 €

Waar?

Zwembad Tienen

Vanaf de leeftijd van ongeveer 5 jaar of eerder in onderling overleg.

Typ Tien lessen

TypTien is een unieke methode speciaal ontwikkeld voor kinderen (vanaf 10 jaar) om gemakkelijker te leren typen met tien vingers. Er worden meerdere leerkanalen tegelijkertijd aangesproken (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren…) om zo de letterposities te ontdekken, de vingerverplaatsing te oefenen en uiteindelijk het blind typen te automatiseren.

Interesse?

Stuur zeker een mailtje naar info@decopiloot.be.

Onze kinesitherapeute:

Pauline Janssis